UČEŠĆE PREDSTAVNICA HGI NA EDUKATIVNIM SEMINARIMA U ORGANIZACIJI OEBS- a

pet, 11/11/2011 - 23:17
Organizacija za europsku sigurnost  i suradnju (OEBS) – Misija u Crnoj Gori organizirala je edukativne seminare s cilj boljitka uvjeta za učešće žena u politici i javnom životu, izgradnje vlastitih kapaciteta radi pomoći u razvoju svojih političkih partija, te samim tim i razvoju cjelokupnog crnogorskog društva.Seminare su vodile Vesna Rajković, novinarka TV Atlas i Slavica Striković, NVO Ženska akcija.Prvi seminar s temom: ''Unaprijedi javni i medijski nastup'' održao se 12. i 13. rujna 2011. god. u hotelu ''Podgorica''.Kao predstavnice Hrvatske Građanske Inicijative (HGI) u radu seminara učestvovale su Irena Grandis i Ljiljana Velić.Kroz dvodnevni rad seminara upoznate su s pravilima za odnose s medijima, pripremom za nastup u medijima, te kako jačati samopouzdanje i samosvijest. Polazeći od činjenice da je govor moć, ujedno i baza autoriteta, kontrole i utjecaja, svaki nastup treba pažljivo pripremiti. Bit svakog nastupa je imati jasan stav, biti precizan, ofanzivan, korektan i uvijek ponoviti svoju osnovnu poruku. Samopouzdanje je sposobnost da se iskaže sigurnost u nastupima, te treba imati povjerenja u sebe i svoje postupke. Samopoštovanje kao osjećaj vlastite vrijednosti temeljni je preduvjet za uspjeh u onome što radimo.Mediji su jako utjecajni,  jer kreiraju javno mnijenje, zato u kontaktu s predstavnicima medija treba biti ljubazan, kooperativan, sažet i konkretan u izlaganju. Preduvjet  za USPJEŠAN kontakt s medijima je : PRIPREMITI SE.Drugi seminar s temom: ''Vještine komunikacije i pregovaranja'' održao se 24. i 25. listopada 2011. god. u hotelu ''Podgorica''.Radi kontinuiteta ispred HGI-a u radu su učestvovale iste predstavnice.Tijekom rada upoznate su s načelima dobre komunikacije, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, strategijama i taktikama pregovaranja, te kriterijima efikasnog pregovaranja.Predavanja su sadržala i niz vježbi svih učesnika. Jednoglasno je ocijenjeno da su seminari bili zanimljivi i korisni za predstavnike svih političkih partija.Ljiljana Velić učesnica ispred HGI je predložila ''Političku kampanju'', kao jednu od sljedećih tema seminara.